Panda Global Protection 2015 2015 15.1.0

Panda Global Protection 2015 2015 15.1.0

Panda Security – 73,3MB – Shareware
ra khỏi 7 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
The new Panda Global Protection 2010 is the most complete product, with everything you need to protect your computer and information . It protects you from viruses, spyware, rootkits, hackers, online fraud, identity theft and all other Internet threats. The anti-spam engine will keep your inbox free from junk mail while the Parental Control feature will keep your family safe when using the Internet. You can also back up important files (documents, music, photos, etc.) to a CD/DVD or online (5GB free space available) and restore them in case of accidental loss or damage. And thanks to the most innovative and new detection technologies and improved Collective Intelligence, the solution is now much faster than previous versions.

Tổng quan

Panda Global Protection 2015 là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Panda Security.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Panda Global Protection 2015 là 2015 15.1.0, phát hành vào ngày 24/02/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/09/2008.

Panda Global Protection 2015 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 73,3MB.

Người sử dụng của Panda Global Protection 2015 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Panda Global Protection 2015!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Panda Global Protection 2015 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Panda Security
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản